Procjena rizika

Izrađujemo procjene rizika za sve djelatnosti. Za poslodavce koji sami žele izraditi i ažurirati procjenu izradili smo aplikaciju e-Procjena.

Ispitivanja radnog okoliša

Obavljamo mjerenja fizikalnih i kemijskih čimbenika radnog okoliša: buke, osvijetljenosti, mikroklimatskih čimbenika, koncentracija anorganskih i organskih plinova, para, dimova, prašine i aerosola.

Plan evakuacije i spašavanja

Izrađujemo planove evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednih događaja

Ispitivanje elektroinstalacija

Obavljamo prvu provjeru i periodička ispitivanja električnih instalacija prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN 5/2010) i prema normi HRN HD 60364-6:2007

Osposobljavanje iz zaštite na radu

Provodimo osposobljavanja radnika, ovlaštenika i povjerenika radnika. Putem e-Learninga provodimo osposobljavanja i kada su prisutni problemi radi dislociranosti i rada u smjenama.

Ispitivanje strojeva i uređaja

Ovlaštena smo pravna osoba za ispitivanja radne opreme svih vrsta.

Osposobljavanje za pružanje prve pomoći

Organiziramo osposobljavanje za pružanje prve pomoći na radu od strane specijaliste medicine rada.

Znakovi sigurnosti i upute za rad na siguran način

Izrađujemo znakove opasnosti, zabrana, obveza i informacija te upute za rad na siguran način.

Ispitivanje panik rasvjete

Ispitujemo sigurnosnu panik rasvjetu.

Ispitivanje sustava zaštite od munje

Obavljamo vizualne preglede i ispitivanja sustava zaštite od djelovanja munje.

Pravilnik zaštite na radu

Izrađujemo pravilnik zaštite na radu za poslodavce koji zapošljavaju 20 i više radnika.

Vođenje poslova zaštite na radu

Nudimo različita rješenja vezana uz obvezu vođenja poslova zaštite na radu.

Nudimo profesionalnu uslugu zaštite na radu po najpovoljnijim uvjetimaPhoto

Svaki je poslodavac u Republici Hrvatskoj, bez obzira na djelatnost koju obavlja i svoju veličinu, obavezan organizirati i provoditi zaštitu na radu. Zakonom o zaštiti na radu utvrđene su osnovne obveze koje poslodavac treba ispuniti vezano uz područje zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Zakon predstavlja normativni okvir koji se u primjeni provodi putem nekoliko desetaka podzakonskih propisa, a kojima se pobliže utvrđuju određeni zahtjevi sigurnosti koji prizlaze iz odgovarajućih direktiva propisanih Europskom unijom.

Za neispunjenje zakonskih obveza utvrđene su visoke novčane kazne, najčešće od 10.000 do 30.000 kn, kako za pravne tako i za odgovorne osobe, a za propuste vezane uz ispitivanje sredstva rada i radnog okoliša sankcije po inspekcijskom nadzoru uključuju i pečaćenje radnih prostorija.

Specijalizirana smo tvrtka za obavljanje i vođenje poslova zaštitu na radu s ovlaštenjem Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Kompetentni smo  za širok spektar djelatnosti: trgovine, uredske poslove, IT sektor, obrazovanje, turizam, javnu upravu, odvjetničke i javnobilježničke urede, knjigovodstva, zdravstvene ordinacije, ljekarne, frizerske i kozmetičke salone, ugostitelje, hotele, auto-servise, autoprijevoznike, strojobravarske i stolarske radionice, građevinare, električare, grafičare  i obrtnike svih vrsta...

Svoje poslovanje temeljimo na informatičkom CRM sustavu kojim postižemo kvalitetno upravljanje odnosima s klijentima i naprednu izradu i vođenje dokumentacije uz osiguranje troškovne efikasnosti.

Teoretska osposobljavanja radnika za rad na siguran način provodimo online putem našeg e-Learning sustava, koji je dostupan 24 sata dnevno, što omogućava da korisnici mogu sami birati mjesto i vrijeme kada će pristupiti osposobljavanju.

Urede imamo u Zagrebu, Varaždinu i Čakovcu, a usluge pružamo na području cijele Hrvatske.

Osnovne obveze prema propisima zaštite na radu
 
icon-1

1. PROCJENA RIZIKA

Poslodavac je obavezan imati procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu. Za neispunjenje ove obveze Zakonom o zaštiti na radu predviđena je kazna od 30.000 kn za pravne osobe i 6.000 kn za odgovorne osobe pravnih osoba.

icon-2

2. ISPITIVANJA RADNOG OKOLIŠA

Najmanje jednom u tri godine potrebno je obavljati ispitivanja čimbenika radnog okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklima, kemijske štetnosti) kako si se utvrdilo jesu li izmjerene vrijednosti u granicama utvrđenim propisima i normama.

icon-3

3. PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Poslodavac je dužan izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike. Nepoštivanje ove obveze kažnjivo je novčanom kaznom od 10.000 kn za pravne osobe i 3.000 kn za odgovorne osobe.

icon-4

4. ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA

Električne instalacije moraju se periodički ispitivati najmanje jednom u 4 godine. Ukoliko poslodavac ne može predočiti dokumentaciju o provedenim ispitivanjima, u provedbi inspekcijskog nadzora naredit će se pečaćenje radnih prostorija.

icon-5

5. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Svi poslodavci, bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih radnika, dužni su provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način u roku od 60 dana po zapošljavanju. Radnicima koji nisu osposobljeni za rad na siguran način poslodavac mora osigurati rad pod nadzorom osposobljenih radnika.

icon-6

6. ISPITIVANJE RADNE OPREME

Poslodavac je dužan najmanje jednom u tri godine obavljati preglede radne opreme, odnosno strojeva i uređaja radi utvrđivanja da li su na njima primijenjeni propisi zaštite na radu i da li zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika. Ispitivanja radne opreme smiju obavljati samo ovlaštene pravne osobe.

icon-7

7. OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

13.  U svim radnim prostorijama u kojima istovremeno radi 2 do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći na radu, te još po jedan na svakih slijedećih 50 radnika.

icon-8

8. ZNAKOVI SIGURNOSTI I UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Radni prostori trebaju biti označeni odgovarajućim oznakama sigurnosti. Poslodavac je obavezan na mjestima rada istaknuti pisane upute za provedbu radnog postupka u skladu s pravilima zaštite na radu.

icon-9

9. ISPITIVANJE PANIK RASVJETE

Poslodavac dužan periodički ispitivati sigurnosnu panik rasvjetu najmanje jednom godišnje. Sigurnosna rasvjeta mora označavati najkraći put iz građevine ili prostora na siguran otvoren prostor.

icon-10

10. ISPITIVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE

Poslodavac dužan u propisanim rokovima ispitivati sustav zaštite od djelovanja munje (gromobranske instalacije). Redovnim ispitivanjima se smanjuje vjerojatnost nastanka šteta na građevini zbog udara munje.

icon-11

11. PRAVILNIK ZAŠTITE NA RADU

Poslodavac je dužan donijeti pravilnik o zaštiti na radu ako zapošljava 20 i više radnika. To je akt kojim poslodavac utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornosti ovlaštenika i radnika, u dijelu u kojem ta pitanja nisu uređena Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na temelju njega te kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

icon-12

12. VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Poslodavci koji zapošljavaju do 49 radnika mogu vođenje poslova zaštite na radu ugovoriti s ovlaštenom tvrtkom ukoliko sami ne ispunjavaju propisane uvjete ili nemaju ugovor o radu s osobom koja ispunjava te uvjete.

Molimo koristite samo slova.
OIB mora sadržavati točno 11 brojki.
Molimo koristite samo slova i brojke.
Molimo koristite samo slova.
Molimo koristite samo brojke.
Molimo koristite samo brojke.
Molimo koristite samo brojke.
E-mail adresa je neispravna.
Molimo koristite samo brojke.
Molimo koristite samo brojke.
Molimo koristite samo brojke.
Molimo koristite samo brojke.
Molimo odaberite jedan od ponuđenih odgovora.
Molimo izaberite jedan ili više odgovora.
Promo video