Upitnik za ponudu

Osnovne obveze prema propisima zaštite na radu

icon-1

1. PROCJENA RIZIKA

Poslodavac je obavezan imati procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu. Za neispunjenje ove obveze Zakonom o zaštiti na radu predviđena je kazna od 30.000 kn za pravne osobe i 6.000 kn za odgovorne osobe pravnih osoba.

icon-2

2. ISPITIVANJA RADNOG OKOLIŠA

Poslodavac je dužan najmanje jednom u dvije godine obavljati ispitivanja čimbenika radnog okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklima, kemijske štetnosti) kako si se utvrdilo jesu li izmjerene vrijednosti u granicama utvrđenim propisima i normama.

icon-3

3. PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Poslodavac je dužan izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike. Nepoštivanje ove obveze kažnjivo je novčanom kaznom od 10.000 kn za pravne osobe i 3.000 kn za odgovorne osobe.

icon-4

4. ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA

Poslodavac dužan periodički ispitivati električne instalacije najmanje jednom u 4 godine. Ukoliko poslodavac ne može predočiti dokumentaciju o provedenim ispitivanjima, u provedbi inspekcijskog nadzora naredit će se pečaćenje radnih prostorija.

icon-5

5. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Svi poslodavci, bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih radnika, dužni su provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način u roku od 60 dana po zapošljavanju. Radnicima koji nisu osposobljeni za rad na siguran način poslodavac mora osigurati rad pod nadzorom osposobljenih radnika.

icon-6

6. ISPITIVANJE RADNE OPREME

Poslodavac je dužan redovito obavljati preglede radne opreme (strojeva) radi utvrđivanja da li su na njima primijenjeni propisi zaštite na radu i da li zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika. Ispitivanja strojeva s povećanim rizicima smiju obavljati samo ovlaštene pravne osobe.

icon-7

7. OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

13. Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći na radu. U svim radnim prostorijama u kojima istovremeno radi 2 do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći na radu, te još po jedan na svakih slijedećih 50 radnika.

icon-8

8. ZNAKOVI SIGURNOSTI I UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Radni prostori trebaju biti označeni odgovarajućim oznakama sigurnosti. Poslodavac je obavezan na mjestima rada istaknuti pisane upute za provedbu radnog postupka u skladu s pravilima zaštite na radu.

icon-9

9. ISPITIVANJE PANIK RASVJETE

Poslodavac dužan periodički ispitivati sigurnosnu panik rasvjetu najmanje jednom godišnje. Sigurnosna rasvjeta mora označavati najkraći put iz građevine ili prostora na siguran otvoren prostor.

icon-10

10. ISPITIVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE

Poslodavac dužan u propisanim rokovima ispitivati sustav zaštite od djelovanja munje (gromobranske instalacije). Redovnim ispitivanjima se smanjuje vjerojatnost nastanka šteta na građevini zbog udara munje.

icon-11

11. PRAVILNIK ZAŠTITE NA RADU

Poslodavac je dužan donijeti pravilnik o zaštiti na radu ako zapošljava 20 i više radnika. To je akt kojim poslodavac utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornosti ovlaštenika i radnika, u dijelu u kojem ta pitanja nisu uređena Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na temelju njega te kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

icon-12

12. VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Poslodavcu se daje mogućnost da vođenje poslova zaštite na radu obavlja on sam ili njegov ovlaštenik, odnosno stručnjak zaštite na radu s kojim ima potpisan ugovor o radu, ukoliko zadovoljavaju propisane uvjete ovisno o broju zaposlenih (položen odgovarajući stručni ispit, majstorski ispit ili specijalističko usavršavanje iz zaštite na radu).

Obrazac

Molimo koristite samo slova.
OIB mora sadržavati točno 11 brojki.
Molimo koristite samo slova i brojke.
Molimo koristite samo slova.
Molimo koristite samo brojke.
Molimo koristite samo brojke.
Molimo koristite samo brojke.
E-mail adresa je neispravna.
Molimo koristite samo brojke.
Molimo koristite samo brojke.
Molimo koristite samo brojke.
Molimo koristite samo brojke.
Molimo odaberite jedan od ponuđenih odgovora.
Molimo izaberite jedan ili više odgovora.